องค์กรนำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด

ที่เชื่อถือได้ในระดับประเทศและอาเซียน

"A leading center in drug treatment aiming to achieve highstandard of care serving Thailand and other ASEAN countries."

 

การวิจัย ประเมินผลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการรักษายาเสพติดให้สมคุณค่า

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการรักษายาเสพติดเพื่อเพิ่มพูนความรุ้และทักษะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิและสูงกว่าด้านการรักษายาเสพติดอย่างได้มาตราฐาน

กำหนดและพัฒนาเผยแพร่ ติดตามคุณภาพทางการแพทย์ด้านการรักษายาเสพติดของสถานบริการ

การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


เป้าหมาย

ผลิตองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อผู้ป่วยและญาติได้รับบริการที่มีมาตรฐาน


เข็มมุ่ง

สร้างนวัตกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพที่สมคุณค่า
Appropriate Addiction Rehabilitation Innovation


ประเด็นยุทธศาสตร์

* สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการ ทางด้านยาเสพติดของประเทศ

* พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดแบบครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ

*พัฒนาแพทย์และบุคลากรด้านยาเสพติดให้มีความเชี่ยวชาญ และเพียงพอกับความต้องการของประเทศ

* พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้เกิดความเป็นเลิศด้านยาเสพติด
 


วัฒนธรรมองค์กร

 Team Work ทีมร่วมงาน
 Creating Value สร้างบริการมีคุณค่า
 Result Based มุ่งหาผลลัพธ์
 


ค่านิยมหลัก Core Values

 Mastery : เป็นนายตนเอง

Originality : เร่งสร้างสิ่งใหม่

People centered : ใส่ใจประชาชน

Humility : มีความนอบน้อม

Determination for the nation : ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

Moving : 

Specialist : มุงมั่นสู่ความเป็นเลิศ

 


ขอบเขตการบริหาร (Scope Of Service)

 บำบัดและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ ภายใต้กรอบของกฏหมาย
 วิัจัยและพัฒนา การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและ สารเสพติดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดทางคลินิค

 อัตราการบำบัดครบ (Complete rate) แยกตามกลุ่มยาและสารเสพติดเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ สารระเหย , สุรา , ยาบ้า , กัญชา , บุหรี่ และอนุพันธ์ของฝื่น
 อัตราการหยุดเสพ ( Remision rate)
 อัตราการติดตามครบ ( Follow up rate)
อัตราการเสพซ้ำ ( Relapse rate)
อัตราการส่งต่อเนื่องจากภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางอายุรกรรม/ศัลยกรรม/จิตเวชตัวชี้วัดทางวิชาการ

จำนวนผลงานทางวิชาการด้านสุรา สารระเหย ที่ได้รับตีพิมพ์ / อ้างอิง / นำเสนอ
อัตราผู้ที่มีสมรรถนะด้านการดูแลบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับสูงกว่าที่คาดหวังตัวชี้วัดทางการบริหารจัดการ

 อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ ( ผู้ป่วยและญาติ)
 จำนวนเรื่องร้องเรียนที่กระทบต่อภาพลักษณ์การให้บริการ

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ