องค์กรนำด้านการบำบัดรักษายาและสารเสพติดที่เชื่อถือได้ในระดับประเทศและอาเซียน

 

สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่สมคุณค่า

เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการในทุกภาคส่วน

เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล


เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี      เจ้าหน้าที่มีความสุข      ระบบสุขภาพยั่งยืน


เข็มมุ่ง

2P Safety Hospital 

Healthy Workplace  

Innovation  Organization 


ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่1 สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการ ทางด้านยาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่2  พัฒนาระบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดแบบครบวงจร อย่างไร้รอยต่อ

ยุทธศาสตร์ที่3  พัฒนาแพทย์และบุคลากรด้านยาเสพติดให้มีความเชี่ยวชาญและเพียงพอกับความต้องการ ของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่4  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน ให้เกิดความเป็นเลิศด้านยาเสพติด


วัฒนธรรมองค์กร

Team Work      ทีมร่วมทำงาน

Yield Value      สร้างบริการที่มีคุณค่า
Result Based    มุ่งหาผลลัพธ์

Core values     ค่านิยมหลัก 


ค่านิยมหลัก Core Values

 Mastery        เป็นนายตนเอง

Originality       เร่งสร้างสิ่งใหม่

People centered  ใส่ใจประชาชน

Humility          ถ่อมตน อ่อนน้อม

Determination for the nation  พร้อมนำระดับชาติ

Moving  together สามารถไปด้วยกัน

Specialist         มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

 


ขอบเขตการบริหาร (Scope Of Service)

 บำบัดและฟื้นฟูสมรรถนภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ทั้งในระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ ภายใต้กรอบของกฏหมาย
 วิัจัยและพัฒนา การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด
 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและ สารเสพติดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดทางคลินิค

 อัตราการบำบัดครบ (Complete rate) แยกตามกลุ่มยาและสารเสพติดเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ สารระเหย , สุรา , ยาบ้า , กัญชา , บุหรี่ และอนุพันธ์ของฝื่น
 อัตราการหยุดเสพ ( Remision rate)
 อัตราการติดตามครบ ( Follow up rate)
อัตราการเสพซ้ำ ( Relapse rate)
อัตราการส่งต่อเนื่องจากภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางอายุรกรรม/ศัลยกรรม/จิตเวชตัวชี้วัดทางวิชาการ

จำนวนผลงานทางวิชาการด้านสุรา สารระเหย ที่ได้รับตีพิมพ์ / อ้างอิง / นำเสนอ
อัตราผู้ที่มีสมรรถนะด้านการดูแลบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับสูงกว่าที่คาดหวังตัวชี้วัดทางการบริหารจัดการ

 อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ ( ผู้ป่วยและญาติ)
 จำนวนเรื่องร้องเรียนที่กระทบต่อภาพลักษณ์การให้บริการ

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
  รายงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ