ดาวน์โหลดเอกสารแบบประเมินงานคุณภาพด้านยาเสพติด

HA Standard HA_4th


แบบฟอร์มAcc

แบบฟอร์มRe-ac

 

ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพด้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๖

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาลที่ขอรับการประเมิน

จังหวัด

Accredit

Re-accredit

โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอนแก่น

 

/

โรงพยาบาลสิรินธร

ขอนแก่น

 

/

โรงพยาบาลชุมแพ

ขอนแก่น

 

/

โรงพยาบาลเปือยน้อย

ขอนแก่น

/

 

โรงพยาบาลสีชมพู

ขอนแก่น

/

 

โรงพยาบาลพล

ขอนแก่น

 

/

โรงพยาบาลชนบท

ขอนแก่น

/

 

โรงพยาบาลหนองเรือ

ขอนแก่น

/

 

โรงพยาบาลภูเวียง

ขอนแก่น

 

/

๑๐

โรงพยาบาลน้ำพอง

ขอนแก่น

/

 

๑๑

โรงพยาบาลมัญจาคิรี

ขอนแก่น

/

 

๑๒

โรงพยาบาลอุบลรัตน์

ขอนแก่น

/

 

๑๓

โรงพยาบาลหนองสองห้อง

ขอนแก่น

 

/

๑๔

โรงพยาบาลเขาสวนกวาง

ขอนแก่น

/

 

 

 

 

 

แผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพด้านยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ เข้าตรวจนิเทศในพื้นที่ เขต ๗ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เขต ๙ ชัยภูมิ นครราชสีมา เขต ๑๐ มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ

 

 

ลำดับ

ชื่อโรงพยาบาลที่ขอรับการประเมิน

จังหวัด

Accredit

Re-accredit

โรงพยาบาลพระยืน

ขอนแก่น

 

/

โรงพยาบาลซำสูง

ขอนแก่น

 

/

โรงพยาบาลบ้านไผ่

ขอนแก่น

 

/

รพ.สีสุราช

มหาสารคาม

 

/

รพ.กันทรวิชัย

มหาสารคาม

 

/

รพ.เชียงยืน

มหาสารคาม

 

/

รพ.แกดำ

มหาสารคาม

 

/

รพ.มหาสารคาม

มหาสารคาม

 

/

รพ.บรบือ

มหาสารคาม

 

/

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ