คลินิกลดอันตรายโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
Khon Kaen Harm Reduction Clinic

 

ผู้ให้การปรึกษาบริการลดอันตรายผู้ป่วยนอก

1.นางพิฐชญาณ์ สุขสาครธนาวัฒน์

2.นางสาวดาริน ดวงเศษวงษ์

3.นาง สาววิภารัตน์ พรมพิมพ์

4.น.ส.สุพรรษา พุลพิพัฒน์

5.นส.สุคนทิพย์ บุญทา

 

ผู้ให้การปรึกษาประจำผู้ป่วยใน

1.นางอาทิตยา วงอุปปา

2.นางอร่ามศรี สิมมะลิ

3.นางวนิดา ลาภโชค

4.นาย พรชัย ดงบัง

5. นางเนาวรัตน์ เกษมพร

 

ผู้ให้การปรึกษาประจำฟื้นฟูสมรรถภาพ

1.นายสาธิตสมศรี

2.นางอังคณา สมศรี

3.นส.เพ็ญ นภา ดำรงแดน

4.นส.วิจิตรา คุ้มไข่น้ำ

 

คลินิกบริการ

วันจันทร์-ศกร์ 08.30-16.30น. คลินิกลดอันตราย

 

- ลดอันตรายจากสุรา(alcoholic harm reduction)

1.บริการ เสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อลดอันตรายจากสุรายาเสพติดเพื่อจูงใจเข้าสู่ กระบวนการ บำบัดรักษา

2.บริการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

3.บริการ ให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาเอชไอวี(VCT)

4.บริการ ส่งต่อเพื่อรับการสนับสนุนทางสังคมอาชีพ

5. ส่งต่อรักษาโรคทางกาย ทางจิตเวช และรับยาต้านไวรัส

- คลินิกเมทาโดน(Methadone Clinic) วันอาทิตย์ 09.00-16.00น. บริการคลินิกลดอันตราย(drop in center)เฉพาะรายที่นัด

- บริการ ลดอัตรายในชุมชนพื้นที่เทพารักษ1-5 บ้านดอน 1-3 ทุ่ง สร้างพัฒนา หลังศูนย์ราชการ2 ต.ศิลา ต.บ้านเป็ด

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
  รายงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ