แนวคิดหลักการลดอันตราย MMT VCT ร่วมกับ AA วันที่ 4 - 8  สิงหาคม  2551  จำนวน 50 ท่าน
1.  งานยาเสพติด สสจ.อุดรธานี  12  ท่าน  และเจ้าหน้าที่คลีนิกยาเสพติด จากเครือข่าย สสจ.อุดรธานี
2.  สอ. นาทราย     3.  สอ.ห้วยเกิ้ง
4.  รพ.พิบูลย์รักษ์    5.  ศตส.จ.อุดรธานี
6.  เทศบาล อ.กุดจับ    7.  รพ. ศรีธาตุ
8.  รพ.โนนสะอาด         9.  รพ.สร้างคอม
10.รพ.ทุ่งฝน                11.รพ.หนองวัวซอ
12.รพ.ไชยวาน            13.รพ.บ้านผือ
14.รพ.ศูนย์อุดรธานี      15.รพ.นายูง
16.รพ.วังสามหมอ        17.รพ.หนองหาน
18.รพ.กุมภวาปี            19.รพ.น้ำโสม
20.อบต.นากู่                21.สภอ.เมืองอุดรธานี
22.สอ.กู่แก้ว                23.สอ.ประจักศิลปาคม
24.รพ.เพ็ญ                   25.สอ.บ้านดุง

ขอบคุณ คุณปุรินทร์  จุลโกเศษ  สสจ.อุดรธานีและศตสจ.อุดรธานี ที่ต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

 

ศึกษาดูงาน Harm reduction ณ สำนักงานแพทย์ WHO ประจำ กรุงฮานอย บรรยายโดย Dr. David Jakka

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ