---- ดาวน์โหลดเอกสาร ---

 

คลินิกลดอันตรายจากการใช้ยาเสพตพิด รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่นHarm reduction  Clinic   (TyrKK)

พิฐชญาณ์ สุขสาครธนาวัฒน์และคณะทำงานคลินิกลดอันตรายฯ

 

วัตถุประสงค์

1 เพื่อให้ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดเข้าถึงบริการแบบรอบด้านของการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

ตัว ชี้วัด:  จำนวนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดที่ได้รับบริการอย่างน้อย 9 อย่างในการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ล่าสุดประชุมวิชาการยาเสพติดชาติที่เมืองทองธานี  สปสช. กำหนดตัวชี้วัดในการจ่ายค่าตอบแทนบริการลดอันตรายฯผู้ใช้ยาที่ได้รับMMT ต้องได้รับบริการอย่างน้อย 2  ใน 10 บริการที่ประกาศนโยบาย

2 เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดและกับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์

 ตัวชี้วัด:  2.1 ร้อยละของผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดที่รายงานว่าใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดยาที่สะอาด ในการใช้ยาเสพติดแบบฉีดครั้งล่าสุด

            2.2 ร้อยละของผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดรายงานว่าใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด

3 เพื่อลดจำนวนผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด

      ตัวชี้วัด:  ร้อยละของผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดที่รับบริการเมทาโดนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 12 เดือน

4  เพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมจากผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด

      ตัวชี้วัด:  ร้อยละที่ลดลงของการเกิดอาชญากรรมจากผู้ใช้ยาเสพติด  (ตัวชี้วัดนี้ยังไม่มีวิจัยรายงานผลการประเมิน)

ยุทธศาสตร์ 

ในการนำนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดสู่การปฏิบัติได้กำหนดยุทธศาสตร์ 3 ด้าน

1. ยุทธศาสตร์  การบริการแบบบูรณาการและครบวงจร

2. ยุทธศาสตร์  การบริการเชิงรุก

3. ยุทธศาสตร์  การศึกษาวิจัยและประเมิน

ขอนแก่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่นำร่องในการประกาศนโยบายแต่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการจำนวนมากขึ้นทั้ง DU และIDU  

ที่มารับบริการ MMT

     การดำเนินงานคลินิกลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด   รพธ.ขอนแก่น

2548  เปิดคลินิกลดอันตราย บริการครั้งแรก Alcoholic Harm reduction  โดยใช้ MI ร่วมกับCBT

ต่อมาบริการทั้งกลุ่ม ที่เป็นDU และIDU  มีการดำเนินงานและผลงานวิชาการร่วมกับหลายหน่วยงานดังนี้

2548 ร่วมทำหลักสูตรIDU Harm กับสำนักโรคเอดส์ วัณฌรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพนธ์ที่จ.นครนายก

2548 จัดทำคู่มือVCTร่วมกับThai harm reduction Network

2549  บริการลดอันตรายจากสุราด้วยโปรแกรมสร้างเสริมแรงจูงใจ(MI)และโปรแกรมปรับ เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT)เพื่อลดอันตรายจากสุราจนถึงปัจจุบัน

2550 จัดอบรมถ่ายทอดหลักสูตรการลดอันตรายแก่ผู้บำบัดในสถานบริการภาคตะวันออก เฉียงเหนือ16      จังหวัด 105 คน โดยความร่วมมือกับ อสต. UNAID  Thai Harm reduction   อาจารย์ จากคณะสารธารณสุขศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และวิทยากรจากภาควิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2550 ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน 2 เรื่อง

 1.ผลการบำบัดโดยการสร้างแรงจูงใจในการรักษาผู้ติดสุราแบบผู้ป่วยใน

  2. ผลการบำบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดอันตรายจากการดื่ม สุราในการประชุมสุราระดับชาติครั้งที่3 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี จัดโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

2551  จัดอบรมถ่ายทอดหลักสูตรการลดอันตรายแก่ผู้บำบัดในสถานบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16จังหวัด 50 คน

2552 จัดอบรมถ่ายทอดหลักสูตรการลดอันตรายแก่ผู้บำบัดใน สถานบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ16จังหวัด 2รุ่น 83 คน

              -สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอนำผลงานปี2550ทั้ง2เรื่องตีพิมพ์ลงวารสาร

2552  -นำเสนอนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนในการป้องกันเอดส์ในผู้ใช้ ยาเสพติดในการดำเนินโครงการพัฒนาการลดอันตรายจาการใช้ยาฯ   2 ธันวาคม 52 ณ สถาบันธัญญารักษ์

2553 ศึกษาดูงาน Harm reduction  WHO   กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม  10-12 มีนาคม 2553

2553   ร่วมถอดบทเรียนโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนา    รูปแบบกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ณ กรมควบคุมโรค จัดโดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล

2553 นำเสนอนวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนด้วยเครือข่ายลดอันตราย ในการประขุมวิชาการลดอันตรายระดับชาติ(ภาคกลาง)วันที่8-9มิถุนายน2553 ณ โรงแรมหินสวยน้ำใส จ.ระยอง

2553 นำเสนอนวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนด้วยเครือข่ายลดอันตราย ในการประขุมวิชาการลดอันตรายระดับชาติ(ภาคใต้) รวันที่14-15 กันยายน 2553 ณ โรงแรมมารีไทม์ปาร์คจังหวัดกระบี่

2554  นำเสนอผลงานเรื่องผลการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้ยาเข้าสู่บริการลดอันตราย ในการประชุมวิชาการยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ ณ เมืองทองธานี

2554   ร่วมวิจัยการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับวิทยากรผู้ฝึกอบรมรูปแบบการ ช่วยเหลือชนิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy) สำหรับผู้ป่วยที่ติดเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ กับ ดร.ดรูณีภู่ขาว ดร.อนุสรณ์ พยัฆคาคม สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตนร์ มหาวิทยาลัยมหิดลโดยการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)

2555นำเสนอเรื่องแนวทางการพัฒนากระบวนการบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กรณีศึกษา

 : คลินิกลดอันตราย ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่นในการประชุมวิชาการยาเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ ณ เมืองทองธานี

2556  ร่วมพัฒนามาตรฐานการบำบัดด้วยเมทาโดนระยะยาวประเทศไทย ( National Standard Operating Procedures for Methadone Maintenance Therapy :Thailand 2013 ) จัดโดย สบช. ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้( WHO SEARO )

2556  นำเสนอผลงานเรื่องผลการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด ชนิดฉีดในนามคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดขอนแก่น  .แก่ผุ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต บริการสุขภาพที่ 7 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2557  นำเสนอประสบการณ์ การใช้ระบบติดตามผลการดำเนินงาน
ในกลุ่มผู้ใช้ยา/สารเสพติดในหน่วยบริการระดับต่างๆ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว ผู้ใช้ยาและสารเสพติดด้วยวิธีฉีด  17-18 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ จัดโดยกรมควบคุมโรค

                             การดำเนินงานและการพัฒนาต่อเนื่อง

2552-2557  พัฒนาระบบติดตามผลการดำเนินงานในกลุ่มผู้ใช้ยา/สารเสพติดในหน่วยบริการระดับ ต่างๆร่วมกับ กับสำนักเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC)

2556-2557 ขยายพื้นที่พัฒนารูปแบบการลดอันตรายเคลื่อนที่เพื่อให้บริการชนเผ่าที่ใช้ ฝิ่น  ต.เขาค้อ  ตำบลเข็กน้อย  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

2557-2558  ร่วมทำวิจัยเรื่องการประเมินพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอช ไอวี และระบบบริการดูแลรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่มารับบริการในสถานบำบัดยาเสพ ติด กับสำนักเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (TUC)

2558  ร่วมกับมูลนิธิ PSI  และเครือข่ายเปิดบริการ Drop in Center  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่างเสนอโครงการของบประเทศ  จาก ศรช

          งานบริการคลินิกลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด Harm reduction Clinic

1.คลินิก บริการลดอันตรายจากการใช้สุรายาเสพติด รับผู้ป่วยที่ไม่ประสงค์หยุดดื่ม/เสพ หรือผ่านการบำบัดรักษาแบบผู้ปวยในมากว่า3 ครั้งขึ้นไปไม่สามารถหยุดดื่ม/หยุดเสพได้ /มีโรคร่วมโรคแทรก

2.คลินิก บริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนที่ใช้ยาเสพติด(อายุ12-24 ปี)ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอช ไอ วีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ร่วมกับมูลนิธิไทยอาทรขอนแก่น

3 คลินิกบริการให้การปรึกษาเพื่อตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอช ไอวี โดยสมัครใจในผู้ใช้ยาเสพติด (VCT)

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบร่วมกับสคร.ที่6ขอนแก่น เป็น Same Day Result และรายงานบริการในระบบ RIHIS ของกรมควบคุมโรค

4. คลินิกเมทาโดนระยะยาว บริการกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สารฝิ่น  (ฝิ่น และเฮโรอีน) บริการแบบรับยากลับบ้าน(Take Home) ครั้งละ 1-2 สัปดาห์ ปริมาณเมทาโดน ไม่เกิน 350 ml/ ครั้ง

   -บริการลดอันตรายเคลื่อนที่ MMT ไปบริการชนเผ่าที่ ต.เขาค้อ และตำบล เข็กน้อย อ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

5.งานคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดขอนแก่น ( PCM )  ร่วมกับสสจ.ขอนแก่นและ สำนักควบคุมและป้องกันโรคที่6 ขอนแก่น  จัดทำแผนุทธศาสตร์จังหวัด  พัฒนาบุคลากร  นิเทศ ควบคุมกำกับและประเมินผลหน่วยงานบริการในจังหวัด

6.งานเฝ้าระวังกรติดเชื้อเอช ไอวี ร่วมกับ  สสจ.ขอนแก่น

7.ร่วมกับงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

          คลินิกลดอันตรายฯเปิดบริการ  จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30- 16.30 น

นอกเวลาราชการเฉพาะรายที่นัด วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 08.30-16.30 น

ผู้รับผิดชอบหลักมีอัตรากำลังเพียง 1 คน   นางพิฐชญาณ์ สุขสาครธนาวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

                   ในปี 2557กำลังจะมีผู้รับผิดชอบร่วม เป็น คณะทำงานคลินิกลดอันตรายฯ เป็นทีมสหวิชาชีพ เหมือนทีม PCT ประกอบด้วยแพทย์  เภสัชกร  พยาบาล นักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์

(อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำสั่ง)

 

                                             ผลผลิตเอกสารคู่มือต่างๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ