เอกสารประกอบการเบิกจ่าย P4P
* Slide ขั้นตอนการรวบรวมผลงานและการเบิกจ่าย P4P
* คู่มือ Piece rate - 2
* ตัวอย่างการจัดเก็บ (แยกกลุ่มวิชาชีพ)
* เนื้อหาคู่มือ ปี 60
* แบบจัดเก็บผลงานเชิงคุณภาพ
* แบบจัดเก็บผลงานเชิงปริมาณ

 เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 เอกสารสำหรับรอง ผอ.และหัวหน้ากลุ่มงานฝ่าย (PDF)         

1. คำอธิบายตัวชี้วัด KPI

2. แบบ+ปผ+ปส

3. แบบจัดเก็บผลงาน KPI

4. แบบบันทึกพฤติกรรม ปส.1ขก

5. แบบสรุปการแสดงพฤติกรรมตาม สมรรถนะรายบุคคล ปส.2 ขก.

6. คำรับรองการปฏิบัติราชการ


เอกสารสำหรับบุคลากรทั่วไป (PDF)

1.คำอธิบายตัวชี้วัด KPI

2. แบบ+ปผ+ปส

3. บบจัดเก็บผลงาน KPI

4. แบบบันทึกพฤติกรรม ปส.1ขก

5. แบบสรุปการแสดงพฤติกรรมตาม สมรรถนะรายบุคคล ปส.2 ขก.


ชุมชนนักปฏิบัติ COPs

1. ชุมชนนักปฏิบัติ COPs ครั้งที่  1                                             

2. ชุมชนนักปฏิบัติ COPs ครั้งที่  2

3. ชุมชนนักปฏิบัติ COPs ครั้งที่  3                                            

4. ชุมชนนักปฏิบัติ COPs ครั้งที่  4                                            

5. ชุมชนนักปฏิบัติ COPs ครั้งที่  5                                            

6. ชุมชนนักปฏิบัติ COPs ครั้งที่  6

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ