แบบฟอร์มเอกสารโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

==== P4P =====

>>> คู่มือคำนิยาม <<<

>>> คู่มือการจ่ายค่าตอบแทน P4P ปี 2563 <<<
==============================================================

=== แผนกรังสีวินิจฉัย ===

กรณีนอกสัญญา

บันทึกข้อความส่งตรวจวินิจฉัยทางรังสีวินิจฉัย

ใบ Request แผนกรังสีวินิจฉัย -รพ.ราชพฤกษ์

-------------------------------------------------------------------

กระบวนขั้นตอนการบำบัดรักษา แบบบังคับบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาวแบบ ผู้ป่วยใน

กระบวนขั้นตอนการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน แบบสมัครใจ

Download การบ้านส่ง-สรพ-59 (05/10/59)

ดาวโหลดแบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วย (บคก.กสธ)V2.      

ดาวโหลด TYRKK Template เทมเพลตนำเสนองาน

 

---------------------------------------------------
เอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคล 2562

1. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

2. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

3. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

4.แบบฟอร์มจัดซื้อครุภัณฑ์

......

คำอธิบายตัวชี้วัดกลาง ขรก.

คำอธิบายตัวชี้วัดกลาง ลปจ.พรก.พกส.ลชค..

ปฏิทินการจัดทำคำรับรองปีงบ 62

แบบคำรับรองการปฏิบัติราชการ

......

แบบประเมินลูกจ้างประจำ

แบบฟอร์มประเมินพนักงานกระทรวง

แบบสรุปการแสดงพฤติกรรมฯ ลปจ.

คำอธิบายตัวชี้วัด

แบบประเมินข้าราชการ

แบบประเมินพนักงานราชการ

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว

แบบรายงานผลการไปราชการ
 


--------------------------------------------------
 

 

 

เอกสารจัดซื้อ

1. แบบฟอร์มจัดซื้อวัสดุ

2. แบบฟอร์มจัดจ้าง

3. แบบฟอร์มจัดจ้างด้วยเงินบำรุง

4. แบบฟอร์มจัดซื้อครุภัณฑ์

 

1. แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน

2. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

3. แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

4. แบบฟอร์ม ปย.1 และ 2

เอกสารการเงิน

1. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน

2. แบบฟอร์มเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง

3. แบบฟอร์มใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

4. แบบฟอร์มใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

 

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2560

งบทดลองเดือนตุลาคม 2559

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2559

งบทดลองเดือนธันวาคม 2559

งบทดลองเดือนมกราคม 2560

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2560

งบทดลองเดือนมีนาคม 2560

งบทดลองเดือนเมษายน 2560

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2560

งบทดลองเดือนสิงหาคม-2560

งบทดลองเดือนกันยายน-2560

งบทดลองเดือนตุลาคม-2560

 เอกสารฝ่ายแผนงานและประเมินผล

 

แบบฟอร์มคู่มือเฉพาะสายวิชาชีพ 2563 <<<<<< 

  คู่มือสมรรถนะของกรมการแพทย์

รวมชุดเอกสารเอกสารฝ่ายแผนงานและประเมินผล ปี 2560
ประกอบด้วย
1. แบบฟอร์มการจัดทำแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
           1.1 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560      

           ส่งภายในวันที่  19 สิงหาคม 2559
           1.2 แบบฟอร์มการของบลงทุนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2560      

               ส่งภายในวันที่  16 สิงหาคม 2559
2. แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      

           ส่งภายในวันที่  19 สิงหาคม 2559

           2.1 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
           2.2 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบวิจัย(วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
           2.3 แบบฟอร์มการจัดทำคำของบถ่ายทอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                  (2.1-2.3 อยู่ไฟล์เดียวกัน)  >>>ดาวโหลดที่นี้<<<
           2.4 แบบฟอร์มการจัดทำคำขอครุภัณฑ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยบังคับบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. บัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558

4. แบบฟอร์มโครงการ

 

1. แบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดงบลงทุน

2. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2558

3. แบบฟอร์มคำขอโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559

 เอกสารงานแจ้งซ่อม

1. แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม

 เอกสารฝ่ายแผนงานและประเมินผล

1. _แบบฟอร์มAcc
2. _แบบฟอร์มRe-ac

แบบฟอร์มรายงาน ตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน
 

 

 เอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคล

แบบฟอร์มแผน IDP ใหม่ ปี 2561

JD และคำรับรองรายบุคคล

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

แบบประเมินตนเอง-61 (แจกหน่วยงาน)

คู่มือชี้แจงการประเมินหน่วยงานคุณธรรม

 

 เอกสาร HA

สำหรับผู้นิเทศ-Re 15

สำหรับผู้นิเทศ 22

----------------------------------

สังคมสงเคราะห์

มาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ด้านยาเสพติด
----------

เอกสารเกษตระรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

ารฝ่ายแผนงานและประเมินผล

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
  รายงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ