กรมสุขภาพจิต แนะ ประชาชน อย่าตื่น “ไวรัสเมอร์ส”


นายแพทย์ เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ได้แนะคนไทยอย่าตื่นตระหนกกับการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์ส

ที่ล่าสุด พบชาวตะวันออกกลาง ติด “ไวรัสเมอร์ส” รายแรกในไทย


  โดย ขอให้ติดตามข่าวสารให้รอบด้าน ซึ่งหากปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และป้องกันตนเองให้ดีก็ไม่จำเป็นต้องไปวิตกกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของ โรคที่จะส่งผลให้ตัวเองเกิดความไม่สบายใจและเกิดความเครียดขึ้นได้ ขอ ให้ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ ทั้งนี้ หากพบว่าตนเองเครียดและวิตกกังวลเกินเหตุ เช่น นอนไม่หลับ ปวดมึนศีรษะ ปั่นป่วนมวนท้อง คลื่นไส้
  สามารถ ขอรับบริการปรึกษา ได้ที่หน่วยงานสังกัดกรมกรมสุขภาพจิตและสถานพยาบาลทุกแห่ง หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีผู้ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยลดความตึงเครียด ตลอดจนให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัย ไม่วิตกกังวลมากเกินไป
  สำหรับ ข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลและป้องกันตนเอง ได้แก่ การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ให้งดเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด สำหรับประชาชนทั่วไป หากต้องเดินทางไปยัง ประเทศที่มีการระบาด ขอให้อย่าคลุกคลีกับผู้ป่วย และหากกลับประเทศไทย ภายใน 14 วัน แล้วมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้สวมหน้ากากป้องกันโรค และพบแพทย์ทันที ที่สำคัญ ขอให้ประชาชนมั่นใจใน ระบบการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ดังเห็นได้จากการตรวจพบ ผู้ป่วยรายนี้ซึ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ โดยกระทรวง สาธารณสุขสามารถตรวจจับได้เร็ว ทำให้ควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้างได้ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก

กรมสุขภาพจิต

ลงประกาศ ณ วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
  รายงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ