ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ 1323 และ ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น


 กรม สุขภาพจิต เปิดตัว ศูนย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วน 1323 และศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นมิตรกับวัยรุ่น (เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558) โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง รองประธานกรรมการมูลนิธิสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และนางนัยนา ปานสาคร รอง ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต1323 และศูนย์เรียนรู้และสาธิตสำหรับวัยรุ่น ณ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อยกระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพ จิตและจิตเวชเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวในปัจจุบัน

   [น้องส่ายเอว] ศูนย์ ให้คำปรึกษา 1323 และ ศูนย์เรียนรู้ฯ ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น มุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ผู้คนในสังคมไทยกลับมาดูแลสุขภาพจิต ของเด็กและเยาวชนไทย เพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรม ความรุนแรง และสารเสพติดในสังคม โดย ศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต1323 จะเป็นการให้บริการปรึกษาปัญหาการพนันและปัญหาสุขภาพจิต ที่มีมากที่สุดถึง 10 คู่สาย จาก 31 คู่สาย ที่อยู่ในโรงพยาบาล/สถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ เป็นการดูแลให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนปัญหาจะบานปลาย ตลอดจนมีบริการส่งต่อเครือข่ายสุขภาพ กรณีฉุกเฉิน โดยให้บริการปรึกษาไม่น้อยกว่า 50,000 รายในแต่ละปี ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ปัญหาครอบครัว สุขภาพจิต เพศและความรัก ขณะที่ ปัญหาการพนัน พบว่า วัยรุ่น 1-3% อยู่ในกลุ่มโรคติดพนัน และส่วนใหญ่ 95% จะเป็นกลุ่มที่ชอบเล่นพนันเพื่อความสนุกสนาน
 
   [น้องส่ายเอว] ส่วน ศูนย์เรียนรู้และสาธิตสำหรับวัยรุ่น จะเป็นศูนย์วิชาการที่สร้างนวัตกรรมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย (New Media) เป็นมิตรและเข้าถึงวัยรุ่น อาทิ Application : Love Say Play และ ค้นพบความสุขกับลูกวัยรุ่น โดยเน้นให้วัยรุ่นมีส่วนร่วมคิดและทำ ซึ่งในวันนี้ ก็ได้มีการมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life Skills) และการประกวดตราสัญลักษณ์และคําขวัญสายด่วนฯ เลิกพนัน 1323 ที่ออกแบบและผลิตโดยวัยรุ่นจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้วัยรุ่นความมีคุณค่าของตนเองและเห็นถึงความสำคัญของปัญหา วัยรุ่นในปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีภูมิต้านทานต่อสิ่งกระตุ้นและความเสี่ยงต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ในปีหน้ามีแผนที่จะเปิดระบบ training online สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และครู เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการให้บริการแนะนำปรึกษาเด็กและวัยรุ่นใน ประเด็นปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาซึมเศร้า เพศ เกม โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง เพียงสมัครผ่านระบบออนไลน์ ก็สามารถเรียนรู้จนจบหลักสูตรพร้อมรับใบประกาศทันที

   [น้องส่ายเอว] ผู้สนใจสามารถโทรศัพท์ขอข้อมูลและเข้ารับการปรึกษาได้ที่ สายด่วนสุขภาพจิต 1323 : ปรึกษาปัญหาพนันและสุขภาพจิต ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ http://www.helpline1323.com/ขอขอบคุณข้อมูลจาก

กรมสุขภาพจิต

ลงประกาศ ณ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
  รายงานการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ