ข่าวรับสมัครงาน ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศรับสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๑ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 26-02-2018
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21-02-2018

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น - จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 รวมจำนวน 3 วัน/1คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยา 4 Sodium Valproate 200mg. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-03-2018

สรุปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธุ์ ๒๕๖๑ 09-03-2018
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๑ 08-02-2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( อ่านทั้งหมด )

  รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2561 16-02-2018
  Green & clean hospital 12-02-2018
  เอกสารประชุม 08-02-2018
  บทดลองเดือนธันวาคม 2560 25-01-2018
  แบบฟอร์มรายนงานผลการดำเนินงาน 04-01-2018

คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

1 ตุลาคม 2558

คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 08.30-15.00 น. - สามารถสอบถามรายละเอียดการบริการและแจ้งนัดหมายที่หมายเลข 043-345391 - 2 ต่อ 157, 316, 210 มือถือ OPD.

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ประเมินความพึงพอใจ