ข่าวรับสมัครงาน ( อ่านทั้งหมด )

  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 18-02-2020
  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 18-02-2020
  ประกาศผลการตัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั้วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 11-12-2019
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓ ตำแหน่ง 29-11-2019
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 11-11-2019

ขั้นตอนรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง

  3. กระบวนการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04-07-2019
  2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) 04-07-2019
  1. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) 24-06-2019

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25-02-2020
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด มุกดาหาร ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2020
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด มหาสารคาม ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-02-2020

สรุปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดล็อคประตูแม่เหล็กไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด 20-02-2020
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิงและคนขับไปจังหวัด อุบลในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (๑ คัน/๓วัน) จำนวน ๑ งาน 14-02-2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( อ่านทั้งหมด )

  การประชุมวิชาการยาเสพติดประชาคมมหาวิทยาลัยโลก 30-07-2019
  โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักวิจัยหน้าใหม่ด้านยาเสพติด 23-07-2019
  งบทดลองเดือนมิถุนายน 2562 15-07-2019
  รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2562 14-06-2019
  การออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 14-06-2019

แนวทางการลดอันตรายจากการใช้เมทแอมเฟตามีน

12 พฤศจิกายน 2562

>> โหลดเอกสาร << แนวทางการลดอันตรายจากการใช้เมทแอมเฟตามีน แผ่นพับ แนวทางการลดอันตรายจากการใช้เมทแอมเพตามีน

นายชาญชัย ธงพานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ITA โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
  คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)
  รายงานการเงิน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สบยช
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ