ข่าวรับสมัครงาน ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศรับสมัครงาน ๓ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 17-01-2018
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 21-12-2017
  ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 14-12-2017
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-2017
  ประกาศคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 06-12-2017

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง เดินทางไป-กลับ จังหวัดขอนแก่น ณ สบยช. จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๑๗-๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ รวม๔วัน/๑คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-01-2018
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ปรพจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๘เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17-01-2018
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-01-2018

สรุปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 04-01-2018
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพศจิกายน ๒๕๖๐ 07-12-2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( อ่านทั้งหมด )

  แบบฟอร์มรายนงานผลการดำเนินงาน 04-01-2018
  บทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560 19-12-2017
  ดาวน์โหลดเอกสาร นำเสนออธิบดีสมศักดิ์ 11-12-2017
  เอกสารประชุมแผนปฏิบัติการ ปี 2561 14-11-2017
  หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด 01-11-2017

คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

1 ตุลาคม 2558

คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 08.30-15.00 น. - สามารถสอบถามรายละเอียดการบริการและแจ้งนัดหมายที่หมายเลข 043-345391 - 2 ต่อ 157, 316, 210 มือถือ OPD.

ผู้อำนวยการ

นายสรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ประเมินความพึงพอใจ