ข่าวรับสมัครงาน ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมมรรนะ กำหนอเวลา สถานที่ในการประเมิน ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 18-12-2018
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14-12-2018
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารรสุขทั่วไป 22-11-2018
  ประกาศรับสมัครเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาการชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย) ในสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 12-10-2018
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) ประจำปี ๒๕๖๒ 09-10-2018

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง 17-12-2018
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓ คัน/ ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2018
  ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ รวมจำนวน ๓ คัน/ ๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-12-2018

สรุปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อ่านทั้งหมด )

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 30-11-2018
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 02-10-2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ ( อ่านทั้งหมด )

  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดในเขตบริการสุขภาพ 05-11-2018
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2561 และรายละเอียด 22-10-2018
  งบทดลอง เดือนกันยายน 2561 17-10-2018
  งบทองเดือนสิงหาคม 2561 18-09-2018
  งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2561 15-08-2018

คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

1 ตุลาคม 2558

คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ทุกวันอังคาร เวลา 08.30-15.00 น. - สามารถสอบถามรายละเอียดการบริการและแจ้งนัดหมายที่หมายเลข 043-345391 - 2 ต่อ 157, 316, 210 มือถือ OPD. 098-586

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายชาญชัย ธงพานิช

เมนู
  ประวัติโรงพยาบาล
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างโรงพยาบาล
  บุคลากร
  คณะกรรมการ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
  ศูนย์บริหารความเสี่ยง
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เว็บไซต์ภายใน
  จัดการทรัพยากรบุคคล (HRM)
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
  คณะทำงานด้านจัดการความรู้ (KM)
  งานวิจัย (Research)
  คลินิกลดอันตราย (HARM)
  Silde Download TYRKK
  แนวทางการตอบคำถาม (PMQA)
  สื่อสารมวลชน
  สื่อนิทรรศการ
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ระบบการให้ข้อมูลยา
  แบบประเมินหลังการบำบัดรักษา
  แบบฟอร์มขอนำเข้าข้อมูลต่างๆเข้าสู่เว็บไซต์ www.tyrkk.go.th
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)/แนวทางการรักษา(CPG)
  คู่มือการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA)
  ข้อตกลงระดับการให้บริการ
  ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน
  การสร้างค่านิยมสุจริต
  แนวทางการปฏิบัติในการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการ
  ดาวน์โหลดเอกสารประชุมวิชาการ 2561
เว็บไซต์เพื่อนบ้าน
  กรมการแพทย์
  กระทรวงสาธารณสุข
  สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดร
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
  โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  ห้องสมุดธัญญารักษ์ขอนแก่น
ประเมินความพึงพอใจ